Социофункционална Методология

СОЦИОФУНКЦИОНАЛНА МЕТОДОЛОГИЯ

Методология за индивидуална работа в посока успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят.

Методологията използва заложените в Социофункционалната теорията тези и ги трансформира в конкретни, реално-приложими в ежедневието похвати, техники, инструменти и компетенции.

В основата й стоят психологията на личността, социалната психология, психотерапията, Афективната невронаука, социологията, както и различни компетентностни модели.

ОСНОВНА ИДЕЯ

Залагайки на задълбочено личностно профилиране с помощта на различни инструменти, методологията има силно приложен характер, като се фокусира върху индивидуалните характеристики на индивида и построява работата с него на базата на конкретната му житейска ситуация, личните му житейски цели и неговият индивидуален личностен профил, силните и слабите му страни и наличните компетенции.

 • Чрез идентифициране на слаби страни, негативни предиспозиции, потенциални и/или реални психични разстройства, асоциални поведения и други типове трудности, възпрепятстващи нормалното функциониране на индивида, методологията цели да смекчи факторите, оказващи негативно влияние върху живота и реализацията му.
 • Чрез идентифициране на силни страни, позитивни предиспозиции, про-социални поведения и други типове преимущества, с които индивидът разполага, методологията цели да оптимизира представянето му във всички важни сфери от живота му.
 • Чрез идентифициране на ценностите, мотивите, желанията и потребностите на индивида, методологията цели да осветли какво всъщност иска и от какво има нужда индивидът. Какво би го направило щастлив и удовлетворен от живота като цяло.
 • Финално, чрез житейско целеполагане, идентифициране и развитие на необходимите компетенции у индивида, методологията цели да компенсира слабостите и да му подсигури ефективно функциониране в съвременният социален свят.

КАК РАБОТИ

Методологията залага на предлагането на конкретен “поглед над света”, идващ от СоциоФункционалната теория. Залага се на приемане или отхвърляне на материята, след което се изследват придружаващите процеса емоции.

Това разкрива потенциалните посоки за работа с индивида и възможните техники за подобряване успешното му функциониране. 

Конкретният избор на подходяща техника зависи от четири неща: 

 • Индивидуалния профил на индивида;
 • Конкретната “стъпка”, по която се работи с него в контекста на теоретичната обосновка на методологията;
 • Заложеното житейско целеполагане;
 • Ситуацията/средата/обстоятелствата, в които се намира индивидът;

Самите техники предоставят разбиране и усвояване на различни компетенции за оптимално функциониране на индивида, спрямо “очакванията” на  съвременния социален свят. 

Самата методология, разгледана през призмата на важните елементи от съвременния социален свят, можеш да откриеш тук, под формата на отделни глави, придружени от детайлно съдържание.

КАКВО НИ ДАВА МЕТОДОЛОГИЯТА

 • Механизми, инструменти, техники и упражнения за детайлно себепознание;
 • Детайлно описание на уменията, от които имаме нужда, за да се справяме успешно в съвременния социален свят;
 • Набор от компетенции, отговарящи на необходимите умения за справяне в съвременния социален свят
 • Начин за прилагане на СоциоФункционалната теория на практика;
 • Инструментариум при прилагане на СоциоФункционалната терапия;

Социофункционалната методология е част от Социофункционалната рамка. (Повече за нея, можете на научите тук);