Социофункционална Терапия

СОЦИОФУНКЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ

Терапия спомагаща справяне с психичните предизвикателства в съвременния социален свят.

СоциоФункционалната терапия залага на т.нар. “интегративен подход” в психотерапията – комбиниране на техники от различни психотерапевтични направления, с цел оптимален резултат за индивида (в т.ч. Когнитивно-поведенческа терапия, Рационално-Емоционална поведенческа терапия, Терапия на семейните системи, Екзистенциална терапия и др.).

Подходът залага на предлагането на конкретен “поглед над света”, идващ от теоретичната база, както и изследване на придружаващите емоции, осъществено чрез Социофункционалната методология, след разбиране и приемане или отхвърляне на материята .

Това разкрива потенциалните посоки за работа с индивида и възможните техники за подобряване успешното му функциониране. 

ОСНОВНА ИДЕЯ

Тръгвайки от т.нар.  Когнитивно-поведенческата терапия, СоциоФункционалната терапия добавя разбирането, че в основата на всичко са емоциите (повече за тях тук). Те оказват влияние на всички наши поведения, мотивацията ни и психичното ни здраве.

Те, заедно с мислите ни, предопределят действията ни. Действията ни обаче (както и резултатът от тях), също имат емоционални последици за нас.

Способността ни да ги управляваме се отразява на средата и другите, влияейки директно на репутацията, а оттам и на живота ни. Това от своя страна дава и на средата средата (обстоятелствата, които сме променили) властта да повлияе на нашите емоции, затваряйки с това кръга.

Тъй като голяма част от психичните разстройства се проявяват и развиват поради неспособността ни да се справяме със средата и другите (виж повече в глава психични разстройства), СоциоФункционалната терапия има властта директно да ни помогне с тях.

СоциоФункционална Терапия

ПОЛЗИ ОТ ТЕРАПИЯТА

 • Придобиване способност за идентифициране, назоваване, осъзнаване и управление на емоциите и работа с тях – личните и тези на другите;
 • Контрол на импулсите;
 • Повишаване на самоприемането;
 • Намаляване на стреса и умение за справяне с него;
 • Повишаване разбирането и употребата на социални умения;
 • Повишаване уменията за вземане на решения и разрешаване на проблеми;
 • Развиване умението за целеполагане и последователно следване на заложените цели;
 • Развиване на чувство за контрол над живота, чрез поемане на отговорност за действията си и последиците от тях;
 • Изграждане на способност за адекватна оценка на средата, последиците от собственото и поведението на другите и рисковете, произхождащи от тях;
 • Повишаване разбирането на околните и социума;
 • Осъзнаване на поведенческите норми;
 • Изграждане на позитивна нагласа към живота и света;
 • Изграждане способност за справяне с конфликти и водене на преговори;
 • Изграждане на реалистични очаквания за себе си и другите;
 • Подобряване на вербални и невербални комуникационни умения;
 • Повишаване полезността на индивида за света и околните;
 • Усвояване на механизми за справяне със страховете, тревогите, притесненията, тъгата и самотата;
 • Цялостно подобряване на психичното здраве;
 • Цялостно подобряване на физическото здраве и тонус;
 • Изграждане на дългосрочна визия и стратегия за живота и важните направления в него;
 • Изграждане на способност за идентифициране и използване на различните зависимости и причинно-следствени връзки в съвременния свят.
 • Развиване на способност за адекватно предвиждане на важни събития в живота на индивида и околните;
 • Повишаване способността за постигане на удовлетворяващи резултати във всички сфери на живота;
 • Повишаване способността за коопериране;
 • Подпомагане достигането до индивидуални отговори за важните въпроси в живота;
 • Цялостно повишаване способността за справяне с предизвикателства и трудности;
 • И много други…

Чудиш се дали Социофункционалната терапия е подходяща за теб или искаш да научиш повече?

Свържи се с мен за безплатна консултация: