Глава 4. Емоционалните преживявания – движещата сила на човешката природа. Същност, функция, значение и овладяване на емоциите

Глава 4. Емоционалните преживявания – движещата сила на човешката природа. Същност, функция, значение и овладяване на емоциите

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят